Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Otoku sa pratećim sadržajima i uređenjem okoliša