Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova – dogradnja i nadogradnja zgrade i sportske dvorane Osnovne škole Nikole Andrića u Vukovaru, izgradnja parkirališta i sportskih terena, 3 . skupine na građevinskoj čest. k.č.br. 2704 k.o. Vukovar ( Vukovar, Voćarska 1 )